Sari la conținut

Theodore Roosevelt

Citate de Theodore Roosevelt, de la Wikicitat
Mereu mi-a plăcut proverbul vest-african "Să vorbeşti încet şi să ai o bâtă mare; vei ajunge departe."

Theodore Roosevelt, Jr. ( 27 oct. 1858 – 6 ian. 1919) a fost al 26-lea președinte al Statelor Unite ale Americii (1901–1909).

Sursa cunoscută[modificare]

 • Death is always and under all circumstances a tragedy, for if it is not, then it means that life itself has become one.
Moartea este întotdeauna, indiferent de circumstanțe, o tragedie; căci altfel viața ar deveni tragică. - Scrisoare către Cecil Spring-Rice (12 martie 1900)
 • A man who is good enough to shed his blood for his country is good enough to be given a square deal afterwards. More than that no man is entitled to, and less than that no man shall have.
Un om care a fost destul de generos să-și verse sângele pentru țară merită apoi un tratament corect. Nimeni nu are dreptul la mai mult, și nimeni nu va avea mai puțin de atât. - Discurs la Springfield, Illinois (4 iulie 1903)
 • No man is above the law and no man is below it; nor do we ask any man's permission when we require him to obey it. Obedience to the law is demanded as a right; not asked as a favor.
Nici un om nu este deasupra legii ori sub ea; nu avem nevoie de permisiunea nimănui când îi cerem să respecte legea. Pentru că acesta este dreptul nostru, și nu un favor din partea lui. - Discurs în fața Congresului (7 decembrie 1903)
 • Any country whose people conduct themselves well can count upon our hearty friendship. If a nation shows that it knows how to act with reasonable efficiency and decency in social and political matters, if it keeps order and pays its obligations, it need fear no interference from the United States. Chronic wrongdoing, or an impotence which results in a general loosening of the ties of civilized society, may in America, as elsewhere, ultimately require intervention by some civilized nation, and in the Western Hemisphere the adherence of the United States to the Monroe Doctrine may force the United States, however reluctantly, in flagrant cases of such wrongdoing or impotence, to the exercise of an international police power.
Orice țară ai cărei cetățeni se poartă bine poate conta pe prietenia noastră sinceră. Dacă o națiune arată că știe să acționeze eficient și decent în problemele interne, dacă păstrează ordinea și își îndeplinește obligațiile, nu are de ce să se teamă din partea Statelor Unite. Încălcări repetate ale ordinii și civilizației, sau lipsa puterii de a le impune, va necesita, în America sau în orice altă țară, intervenția unei națiuni civilizate; în emisfera vestică, conform doctrinei Monroe, Statele Unite ar putea să fie nevoite să intervină în aceste cazuri flagrante, îndeplinind rolul de poliție internațională. - Discurs în fața Congresului(6 Decembrie 1904)
 • To waste, to destroy, our natural resources, to skin and exhaust the land instead of using it so as to increase its usefulness, will result in undermining in the days of our children the very prosperity which we ought by right to hand down to them amplified and developed.
Să irosești, să distrugi resursele naturale, să jupoi și sărăcești pământul în loc să-l folosești astfel încât să-i crești valoarea va rezulta în subminarea prosperității copiilor noștri, în loc de le lăsa o moștenire mărită și dezvoltată. - Discurs în fața Congresului (3 decembrie 1907)
 • It is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbled, or where the doer of deeds could have done better. The credit belongs to the man who is actually in the arena; whose face is marred by the dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs and comes short again and again; who knows the great enthusiasms, the great devotions and spends himself in a worthy cause; who at the best, knows in the end the triumph of high achievement, and who, at worst, if he fails, at least fails while daring greatly; so that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory or defeat.
Nu este criticul cel care contează, ori cel care arată cum s-a împiedicat omul puternic, ori cum ar putea cel care face lucruri să fie mai eficient. Meritul este al celui care este în arenă; al celui care are fața murdară de praf, sudoare și sânge; al celui care se străduiește neobosit; al celui care greșește și ratează în mod repetat; care este entuziasmul, dăruirea pentru o cauză nobilă; al celui care, în cel mai bun caz, cunoaște triumful unei mari realizări, iar în cel mai rău caz, dacă nu reușește, va ști că a îndrăznit; locul lui nu este împreună cu acele suflete slabe care nu cunosc nici victoria și nici înfrângerea. - Cetățenia într-o republică (discurs la Sorbona, Paris (23 aprilie 1910)
 • [A] physician of wealth and high standing had seduced a girl and then induced her to commit abortion-I rather lost my temper, and wrote to the individuals who had asked for the pardon, saying that I extremely regretted that it was not in my power to increase the sentence.
[Un] medic din înalta societate a sedus o tânără și apoi a convins-o să avorteze - mi-am pierdut cumpătul, și le-am scris celor care mi-au cerut să-l grațiez că regret faptul că nu-mi stă în putere să-i măresc pedeapsa. - Autobiografie (1913).
 • To announce that there must be no criticism of the president, or that we are to stand by the president, right or wrong, is not only unpatriotic and servile, but is morally treasonable to the American public. Nothing but the truth should be spoken about him or any one else. But it is even more important to tell the truth, pleasant or unpleasant, about him than about any one else.
 • Să interzici criticarea președintelui, sau să obligi solidarizarea cu el, indiferent dacă are sau nu dreptate, este nu numai nepatriotic și servil, dar reprezintă trădarea morală a publicului american. Despre președinte sau oricine altcineva trebuie să se spună doar adevărul. Dar este mai important ca adevărul, chiar neplăcut, să se spună despre el, decât despre oricine altcineva. - Kansas City Star (7 mai 1918)

Discursul la primirea premiului Nobel[modificare]

 • Moreover, and above all, let us remember that words count only when they give expression to deeds, or are to be translated into them. The leaders of the Red Terror prattled of peace while they steeped their hands in the blood of the innocent; and many a tyrant has called it peace when he has scourged honest protest into silence. Our words must be judged by our deeds; and in striving for a lofty ideal we must use practical methods; and if we cannot attain all at one leap, we must advance towards it step by step, reasonably content so long as we do actually make some progress in the right direction.
Mai mult, și mai presus de orice, să ne amintim că vorbele contează doar dacă sunt expresia faptelor, sau dacă sunt urmate de fapte. Conducătorii Terorii Roșii vorbeau de pace în timp ce vărsau sângele unor oameni nevinovați; de multe ori tiranul numește pacificare zdrobirea protestelor pașnice. Vorbele trebuie judecate în funcție de faptele noastre; străduinde-ne către un ideal măreț trebuie să folosim metode realiste; dacă nu putem obține totul dintr-o dată, trebuie să avansăm pas cu pas, și să ne mulțumim cu faptul că avansăm pe calea cea bună.

Fără sursă[modificare]

 • A typical vice of American politics is the avoidance of saying anything real on real issues.
Un viciu tipic al politicii americane este evitarea declarațiilor fără echivoc despre vreo problemă serioasă.
 • A vote is like a rifle; its usefulness depends upon the character of the user.
Votul este ca o pușcă: utilitatea lui depinde de caracterul proprietarului.
 • Character, in the long run, is the decisive factor in the life of an individual and of nations alike.
Pe termen lung, caracterul este factorul decisiv în viața unei persoane ori a unei națiuni
 • Do what you can, with what you have, where you are.
Fă ceea ce poți, cu ceea ce ai, acolo unde ești
 • Every immigrant who comes here should be required within five years to learn English or leave the country.
Fiecare imigrant care vine în această țară ar trebui să fie obligat ca în cinci ani, să învețe engleza sau să plece.
 • Far and away the best prize that life has to offer is the chance to work hard at work worth doing.
De departe, cel mai bun lucru pe care viața îl poate oferi este șansa de a munci din greu pentru un lucru care merită făcut.
 • For unflagging interest and enjoyment, a household of children, if things go reasonably well, certainly all other forms of success and achievement lose their importance by comparison.
Căci față de interesul și fericirea neîncetată, și câțiva copii, dacă lucrurile merg bine, toate celelalte forme de succes pălesc în importanță.
 • Freedom from effort in the present merely means that there has been effort stored up in the past.
Dacă acum nu e nevoie de efort, înseamnă că efortul a fost făcut și acumulat în trecut.
 • Get action. Seize the moment. Man was never intended to become an oyster.
Acționează! Profită de ocazii. Omul nu a fost făcut melc.
 • Great thoughts speak only to the thoughtful mind, but great actions speak to all mankind.
Gândurile mărețe vorbesc doar minților mari, dar acțiunile mărețe vorbesc întregii omeniri.
 • I care not what others think of what I do, but I care very much about what I think of what I do! That is character!
Nu-mi pasă ce cred ceilalți despre ceea ce fac, dar îmi pasă foarte mult de ceea ce cred eu despre ceea ce fac. Asta înseamnă caracter.
 • I don't pity any man who does hard work worth doing. I admire him. I pity the creature who does not work, at whichever end of the social scale he may regard himself as being.
Nu-i plâng de milă celui care muncește din greu pentru ceva care merită făcut. Îi plâng de milă însă celui care nu muncește, indiferent la ce capăt al scării sociale este.
 • I have a perfect horror of words that are not backed up by deeds.
Am oroare de vorbele care nu sunt susținute de fapte.
 • If there is not the war, you don't get the great general; if there is not a great occasion, you don't get a great statesman; if Lincoln had lived in a time of peace, no one would have known his name.
Dacă nar fi războiul, nu am avea mari generali. Dacă nu ar exista încercări, n-ar exista nici marii oameni de stat. Dacă Lincoln ar fi trăit pe timp de pace, ar fi fost un necunoscut.
 • In the first place we should insist that if the immigrant who comes here in good faith becomes an American and assimilates himself to us, he shall be treated on an exact equality with everyone else, for it is an outrage to discriminate against any such man because of creed, or birthplace, or origin. But this is predicated upon the man's becoming in very fact an American, and nothing but an American...There can be no divided allegiance here. Any man who says he is an American, but something else also, isn't an American at all. We have room for but one flag, the American flag, and this excludes the red flag, which symbolizes all wars against liberty and civilization, just as much as it excludes any foreign flag of a nation to which we are hostile...We have room for but one language here, and that is the English language...and we have room for but one sole loyalty and that is a loyalty to the American people.
În primul rând ar trebui să insistăm ca orice imigrant care vine aici cu bună credință și devine american să fie tratat la fel ca toți ceilalți, căci este o crimă să faci diferență între oameni din cauza religiei, ori locului unde s-au născut, ori originii. Dar aceasta presupunând că el devine cu adevărat american, și nimic mai mult. Nu pot exista loialități multiple. Oricine spune că este american, dar și altceva, nu este american deloc. Avem loc pentru un singur steag, cel american, și asta exclude steagul roșu, care simbolizează războaiele împotriva libertății și civilizației, așa cum exclude steagul oricărei națiuni ostile... Avem loc pentru o singură limbă aici, și aceea este limba engleză... Avem loc pentru o singură loialitate și aceea este pentru poporul american.
 • It behooves every man to remember that the work of the critic is of altogether secondary importance, and that, in the end, progress is accomplished by the man who does things.
 • Este necesar să ne amintim că opera criticului este secundară ca importanță, și că, în cele din urmă, progresul este realizat de cel ce înfăptuiește lucruri.
 • Order without liberty and liberty without order are equally destructive.
Ordinea fără libertate și libertatea fără ordine sunt la fel de dăunătoare.
 • Peace is generally good in itself, but it is never the highest good unless it comes as the handmaid of righteouness; and it becomes a very evil thing if it serves merely as a mask for cowardice and sloth, or as an instrument to further the ends of despotism or anarchy.
Pacea este în sine un lucru bun, dar nu este cel mai bun lucru dacă nu este subordonată dreptății; ea devine un lucru diabolic dacă servește ca o mască pentru lașitate ori lene, ori ca un instrument al despotismului ori anarhiei.
 • Rhetoric is a poor substitute for action, and we have trusted only to rhetoric. If we are really to be a great nation, we must not merely talk; we must act big.
Vorbele sunt un prost înlocuitor al faptelor, și până acum ne-am folosit doar de vorbe. Dacă e să devenim o națiune mare, trebuie nu doar să vorbim; trebuie să și acționăm măreț.
 • The best executive is one who has sense enough to pick good people to do what he wants done, and self-restraint enough to keep from meddling with them while they do it.
Cel mai șef este acela care știe să aleagă oamenii potriviți pentru ceea ce vrea să fie făcut, și se poate abține să îi bată la cap în timp ce o fac.
 • The government is us; we are the government, you and I.
Guvernul suntem noi: eu și cu tine.
 • The man who loves other countries as much as his own stands on a level with the man who loves other women as much as he loves his own wife.
Cel care iubește și alte țări la fel de mult ca pe a sa este la fel cu cel care iubește alte femei la fel de mult ca pe propria soție.
 • The most important single ingredient in the formula of success is knowing how to get along with people.
Cel mai important ingredient în rețeta succesului este să știi să te înțelegi cu oamenii.
 • The most successful politician is he who says what everybody is thinking most often and in the loudest voice.
Un politician de succes este cel care spune ceea ce crede toată lumea, pe tonul cel mai ridicat.
 • The things that will destroy America are prosperity-at-any-price, peace-at-any-price, safety-first instead of duty-first, the love of soft living, and the get-rich-quick theory of life.
Lucrurile care vor distruge America sunt „prosperitate cu orice preț”, „pace cu orice preț”, „siguranța înainte de toate” în loc „de datoria înainte de toate”, dragostea de traiul ușor și modelul de viață bazat pe îmbogățire rapidă.
 • The unforgivable crime is soft hitting. Do not hit at all if it can be avoided; but never hit softly.
Să lovești încet este un păcat de neiertat. Nu lovi deloc dacă se poate, dar niciodată nu lovi încet.
 • There is but one answer to be made to the dynamite bomb, and that can best be made with the Winchester rifle.
Există un singur răspuns pentru o bombă, și acela este pușca Winchester.
 • There is not in all America a more dangerous trait than the deification of mere smartness unaccompanied by any sense of moral responsibility.
În toată America nu este vreo trăsătură mai periculoasă decât divinizarea istețimii neînsoțită de responsabilitate morală.
 • To educate a man in mind and not in morals is to educate a menace to society.
Să educi mintea dar nu și simțul moral al unui om înseamnă să educi unui pericol la adresa societății.
 • When they call the roll in the Senate, the Senators do not know whether to answer 'Present' or 'Not guilty'.
Când se face prezența în Senat, senatorii nu știu dacă să răspundă „prezent” sau „nevinovat”.
 • When you play, play hard; when you work, don't play at all.
Când te joci, joacă tare. Când muncești, nu te juca.

Legături externe[modificare]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia are un articol despre:
Commons
Commons
Wikimedia Commons are mai multe imagini şi posibil şi alte tipuri de materiale legate de: